Obchodní podmínky

obchodní společnosti BONAVELA s.r.o.

se sídlem: Cejl 490/21, 602 00  Brno

identifikační číslo: 29371091

spisová značka: C76171 vedená u Krajského soudu v Brně

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu DÁRKY DO KOLÉBKY umístěného na internetové adrese www.darkydokolebky.cz.

                                                                                                                                                                                                                 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BONAVELA s.r.o., se sídlem v ulici Cejl 490/21, 602 00  Brno, identifikační číslo: 29371091, zapsané v obchodním rejstříku C 76171 vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkydokolebky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

                                                                                                                                                                                                                         

2. Uživatelský účet

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2.2.  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

                                                                                                                                                                                                                           

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace

-  o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
-  o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 
-  o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.  Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s uvedenými obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Podmínkou platnosti objednávky je také vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů - viz čl. 8 těchto obchodních podmínek.

3.7.  Po odeslání objednávky kupujícím bude kupujícímu neprodleně tato objednávka potvrzena prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené v uživatelském účtu či v objednávce.

3.8.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky a jejím potvrzením, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.  Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

3.10.  Objednávka, u které byl zvolen způsob platby bankovním převodem, má platnost 14 dnů. Pokud do této doby nedojde k úhradě platby za objednané zboží, může být objednávka prodávajícím stornována.

3.11.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

                                                                                                                                                                                                                  

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300570119/2010. 

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou zboží, které bude upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

4.4.  Zálohu může prodávající po kupujícím požadovat i v případě objednávky zboží větší hodnoty. Ke stanovení výše zálohy dojde na základě vzájemné dohody. 

4.5.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a současně uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu spolu se zásilkou. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

                                                                                                                                                                                                                         

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.  Objedná-li si kupující zboží s různou lhůtou expedice (například šperk s expediční lhůtou 4 dny a druhý šperk s expediční lhůtou 7 dní), objednávka může být po písemném nebo telefonickém kontaktu s kupujícím rozdělena na více zásilek, nebo bude zásilka odeslána, až bude kompletní. 

                                                                                                                                                                                                                          

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu prodávajícího: info@detske-sperky.eu, nebo doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno.

6.2.  Za doručené se považuje i odstoupení od smlouvy, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

6.3.  V případě, že kupující využije možnost odstoupení od smlouvy, začne běžet dle § 1832 Občanského zákoníku, odst. 1 další 14-ti denní lhůta, během níž je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu.

6.4.  Během této 14-ti denní lhůty musí prodávající vrátit peníze kupujícímu. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.5.  Kupující odešle zboží prodávajícímu jako doporučenou poštovní zásilku nebo cenné psaní, nesmí však být zaslána na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzata. 

6.6.  Náklady na vrácení zboží prodávajícímu (poštovné) platí kupující.

6.7.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží způsobené kupujícím je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.8.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 0bčanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, gravírování).  

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     

7. Reklamace - uplatnění práva z vadného plnění

7.1.  Záruka

7.1.1.  V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

7.1.2.  Záruční lhůta je 24 měsíců od převzetí zásilky, pokud není uvedena delší. 

7.1.3.  Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky (pokud existují) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

7.1.4.  Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

7.1.5.  Záruka se dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, jako je např. poškrábání, oxidace stříbra, otěr rhodiovaného stříbrného šperku, otěr pozlaceného šperku, vypadnutí kamene atd.

7.1.6.  Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, jako je např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení dříku náušnic apod. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chemickým působením, např. při neodborném čištění šperků. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími událostmi. Důvodem pro reklamaci nejsou ani případné alergické reakce.

7.1.7.  Záruka se nevztahuje na následně upravené šperky (např. zlacení, rhodiování apod.).

7.1.8.  Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 7.2.3. obchodních podmínek. 

7.1.9.  U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7. 2.  Záruční list

7.2.1.  Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

7.2.2.  Doklad o zakoupení věci musí obsahovat údaje o kupujícím (jméno a příjmení, adresa) a prodávajícím (název firmy, její sídlo a IČ). 

7.2.3.  Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutné za přítomnosti dopravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího. Pokud si kupující nenechá potvrzení dopravcem vystavit, na jeho pozdější  reklamaci nebude brán zřetel.

7.3.  Rozpor s kupní smlouvou

7.3.1.  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.3.2.  To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3.3.  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.3.4.  Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4.  Uplatnění reklamace

7.4.1.  Kupující zašle reklamované zboží spolu s průvodním dopisem obsahujícím jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu a podrobný popis závady, na kontaktní adresu prodávajícího: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno.

7.4.2. Kupující odešle reklamované zboží jako doporučenou poštovní zásilku nebo cenné psaní, nesmí však být zaslána na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzata.

7.4.3.  Prodávající je povinen po obdržení oznámení o závadách neprodleně informovat kupujícího o přijetí oznámení a o následném postupu a průběhu reklamace.

7.4.4.  Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

7.4.5.  V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz. Řešit spotřebitelské spory lze také on-line prostřednictvím platformy, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (klikněte zde).                                          

 

8. Ochrana osobních údajů 

8.1.  Ochrana osobních údajů se řídí podmínkami dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), platnými od 25.5.2018.

8.2.  Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu www.darkydokolebky.cz, tj. společnost BONAVELA s.r.o.

8.3.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

8.4.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.                                                                                                     

8.5.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.6.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.7.  S podrobnějšími informacemi o podmínkách ochrany osobních údajů (GDPR) se můžete seznámit zde.

                                                                                                                                                                                                                     

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Internetový obchod Dárky do kolébky provozovaný společností BONAVELA s.r.o. je registrovaný u Puncovního úřadu pod registračním číslem 11440.

9.5.  Kontaktní údaje internetového obchodu Dárky do kolébky: BONAVELA s.r.o., P.O.BOX 31, 627 00  Brno, e-mail: info@detske-sperky.eu

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 20.5.2018

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ